Historische Verhalen - Scheepvaart


       
1e druk, 1892 Höveker & Zoon Amsterdam

       
2e/3e druk, 1916, Callenbach Nijkerk


Reclame:
   
De Standaard, 31 okt 1892 (1e druk, Hoveker)