Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

6e jaargang 1862Inhoud:


De lange man. Vertellingen van eenen grootvader.
De beurs
De vinger Gods     (Ook in 21 verhaaltjes)
De Shanars
Een wensch en eene gebergte
De magt des kruises
De verloren vingerhoed
De regenworm
De dauwdruppel, eene fabel
De bittere pruimen     (Ook in 21 verhaaltjes)
Kinderzendings-bede (Gedicht)
Regen uit den hemel
Broeder en zuster. Eene ware geschiedenis
Het valsche kwartje
Speel als een Christen
Juweelen op en van de lippen
't Is heuzig waar (Eene kippengeschiedenis)
Het Evangelie in Napels
De kameel en de Arabier (Eene fabel)
Naar huis
Eene Reis door het heilige land
De klokhen. Nog eene kippengeschiedenis
De drie helpers     (Ook in 21 verhaaltjes)
De lange nacht. Een verhaal uit Zwitserland
Willem en Amos
Wees niet haastig tot toorn
De beproeving der liefde
De paardebloem
De broodjes
De schoorsteenveger     (Ook als Zondagsschool boekjes)
Wie droeg onze zonden
Een kerkgang
De dood van Dja-Ogot
Eene blijmoedige opoffering (naar het Engelsch)

Verder:

25. De bijbel (Dichtstuk)
29. Een drievoudig koord. (onderwijzing/belofte/gebed)
58. Bijbelsch tafereel.
61. Verslag van de ingekomen antwoorden
87. Schriftletterraadsel. Zie ook bladz. 160, 250, 320 en 348
90. Levensschets van J.Bunyan (ingezonden door C.T.J van Oordt)
94. Ontboezeming van een verlosten zondaar (Gedicht G.C. van Rijn)
96. Raadsels. Zie ook bladz. 120, 121, 223
104. Sprinkhanen, verteld en vertaald door oom Willem
127. De teruggeeischte diamant (ingezonden door C.M.V.H.)
129. Willem Tell. Een verhaal (ingezonden door TH.H.F.V.R.)
158. Oplossing van het schriftletterraadsel op blad. 87
172. De gelukkige ramp (ingezonden)     (Ook in 21 verhaaltjes)
185. Kerszang (door H.J.R.)
189. Wat beslistheid uitwerkte (ingezonden)
192. Oplossing van de raadsels op bladz.96 en 120
210. Het vernieuwde leven. Naar het Engelsch door Cornelia.     (Ook als Kleine Zondagsvertellingen)
226. Het grijpen naar de beloften, of de twee biddende jongens (ingezonden)
247. Jezus roepende stem (Gedichtje door G.C. van Rijn)
249. Oplossing van het schriftletterraadsel op bladz. 158
252. De Kersgeschenken (ingezonden door D.W.Berends)
257. Psalm drieendertig door A. Hardenberg. Vervolg bladz. 289 en 291
272. De vroege dood van Lucie (ingezonden)
280. De zuivere handel door God zigtbaar gezegend (door C.H. van Tienhoven)
285. Sleutel voor de bijbelsche tafereelen op bladz.58
308. Droomen en werken (ingezonden)
315. De twee maten (ingezonden)
348. Vertrouw op God. Eene ware geschiedenis. (ingezonden A.H.)
350. Verslag van de ingekomen oplossingen
373. Oplossing van de beide raadsels op bladz.223 en 224
373. Sleutel voor het bijbelsch tafereel op bladz.285
374. Oplossing van het schriftletterraadsel op bladz.320